Adwokat Paulina Borsuk jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Aplikację adwokacką odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Siedlcach,
pod patronatem adw. Marka Ułasiuka.Wiedza oraz doświadczenie zawodowe zdobywane
pod okiem patrona zaowocowały pozytywnym złożeniem egzaminu adwokackiego
oraz wpisem na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Siedlcach.

Usługi

Prawo pracy

Prowadzona przez adwokat Paulinę Borsuk Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa pracy. Zdobywana przez lata wiedza i umiejętności pozwalają skutecznie wspomagać Klientów w rozwiązywaniu problemów prawnych zarówno w wymiarze teoretycznym (doradztwo), jak i praktycznym (reprezentacja w sporach). Oferta Kancelarii obejmuje fachową i praktyczną pomoc w rozstrzyganiu bieżących problemów pracowniczych oraz doradzaniu optymalnych rozwiązań usprawniających politykę zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Usługi obejmują w szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych:
  umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, umów o powierzenie mienia pracownikom i o odpowiedzialności za mienie powierzone, umów o zakazie konkurencji,
 • reprezentację zarówno pracodawców jak i pracowników w sporach sądowych– o ustalenie istnienia stosunku pracy, o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę/zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe/ zapłatę z tytułu szkody wyrządzonej w mieniu powierzonym/ uznanie wypowiedzenia za pracę za bezskuteczne oraz przywrócenie do pracy,
 • wydawanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy,
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach z pracownikami i związkami zawodowymi.

Prawo karne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa karnego. Dewizą Kancelarii jest zapewnienie Klientom -bez względu na sytuację w której się znaleźli- rzeczywistego prawa do obrony.

Klienci Kancelarii mogą liczyć na pomoc prawną w zakresie zarówno sprawowania funkcji obrońcy jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego czy też oskarżyciela prywatnego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego- począwszy od postępowania przygotowawczego w ramach którego ustalamy przyjętą linię obrony, zapewniamy udział w czynnościach procesowych na Policji czy w Prokuraturze, poprzez reprezentacje na etapie postępowania sądowego na postępowaniu wykonawczym kończąc, w ramach którego świadczymy pomoc prawną w przedmiocie uzyskania zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego, uzyskanie zgody na odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności czy też uzyskanie zgody na warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Prawo spadkowe

Kancelaria Adwokacka świadczy wszechstronną pomoc prawną w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego. Klienci Kancelarii mogą liczyć na fachowe doradztwo oraz reprezentację w sprawach dotyczących nabycia praw do spadku zarówno na podstawie ustawy, jak i na podstawie testamentu.

Nie zawsze jednak powołanie do spadku wiąże się z przysporzeniem majątkowym po stronie spadkobiercy- w sytuacji gdy przeważającą większość spadku stanowią długi, niezbędne jest podjęcie kroków prawnych prowadzących do odrzucenia spadku. Klienci Kancelarii mogą liczyć na kompleksową analizę sytuacji prawnej w której się znaleźli oraz dobór rozwiązania na miarę ich potrzeb.

Doświadczenie życiowe pokazuje również, że niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której spadkodawca pozostawia cały swój majątek tylko jednej osobie, czy też powołuje do spadku osobę spoza kręgu spadkobierców ustawowych, tym samym pozostawiając resztę rodziny z niczym w takich sytuacjach. Klienci Kancelarii mogą liczyć na fachową pomoc zmierzającą do uzyskania zachowku.

Niekiedy powołany do spadku spadkobierca jest niegodny dziedziczenia, w takich sytuacjach Kancelaria zajmuje się doradztwem przy uznaniu spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Wśród usług Kancelarii znajduje się również pomoc prawną przy kwestionowaniu ważności testamentu w tym również notarialnego- sporządzonego przez spadkodawcę przy zaistnieniu, którejkolwiek z wad oświadczenia woli.

Prawo cywilne

Jedną z dominujących dziedzin prawa, w obszarze których praktykę prowadzi Kancelaria Adwokacka jest szeroko rozumiane prawo cywilne.

Kancelaria zapewnia wszechstronne doradztwo i obsługę w zakresie prawa zobowiązań począwszy od przygotowywania umów cywilnoprawnych poprzez prowadzenie sporów sądowych wynikłych z niedotrzymania warunków umowy, kończąc na postępowaniu egzekucyjnym w ramach którego zajmujemy się doradztwem w zakresie najbardziej efektywnych sposobów odzyskiwania spornych należności.

Kancelaria świadczy również usługi z zakresu prawa rzeczowego dotyczące nabycia, utraty, obciążenia, ochrony własności czy też posiadania. Ponieważ gro czynności z zakresu prawa rzeczowego dotyczy nieruchomości, które przedstawiają znaczną wartość majątkową, ważne jest, aby dokonać ich z najwyższą starannością i zgodnie z wymogami prawa. Kancelaria świadczy pomoc prawną swoim Klientom zarówno na etapie przygotowania zakupu nieruchomości, jej zbycia, obciążenia np. hipoteką, jak również w przypadku naruszenia praw przez osobę trzecią.

Prawo rodzinne

Dominującą dziedziną, w obszarze której działa Kancelaria jest prawo rodzinne. Niewątpliwie jest to materia delikatna i zarazem trudna, bowiem sprawy rodzinne dotyczą funkcjonowania całej rodziny, niejednokrotnie rzutują na przyszłość dzieci, sprowadzają się do ustalenia sposobu kontaktów z nimi dlatego ich prowadzenie wymaga taktu, dyskrecji, zaufania, pełnego zaangażowania a przede wszystkim doświadczenia niezbędnego do wypracowania rezultatu, który usatysfakcjonuje stronę która zdecydowała się powierzyć swoje sprawy w ręce adwokata.

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem sprawa rodzinnych o :

 • rozwód, separację
 • ustalenie pochodzenia dziecka i roszczenia z tym związane, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • alimenty
 • podział majątku dorobkowego
 • ustalenie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
 • sprawy o kontakty z dzieckiem i egzekucję kontaktów

Wynagrodzenie

Wysokość honorarium za świadczone w Kancelarii usługi prawne każdorazowo ustalana jest z Klientem, przed podjęciem się prowadzenia sprawy, w sposób indywidualny przy uwzględnieniu nakładu pracy adwokata oraz zawiłości sprawy.

Pro bono

Mając na względzie szczególną rolę Adwokatury w życiu społecznym i konieczność wspierania ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, adwokat Paulina Borsuk angażuje się w działalność bezpłatnego udzielania pomocy prawnej. Zawód adwokata nieodzownie łączy się ze świadczeniem pomocy wszystkim tym, którym w danym momencie ta pomoc jest niezbędna, bez względu na sytuację finansową. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, których sytuacja materialna nie umożliwia korzystania z usług prawnych na zasadach odpłatności, Kancelaria świadczy nieodpłatną pomoc prawną osobom potrzebującym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu szczegółów spotkania.

Kontakt

Dane kontaktowe

Siedziba Kancelarii
ul. Księdza Niedziałka 4
08-110 Siedlce

Godziny otwarcia:

poniedziałek- piątek 9:00 – 17:00

Filia Kancelarii w Siedlcach mieści się na II piętrze nowo powstałego budynku na skraju ul. Ks. Niedziałka oraz 11 Listopada. Wejście do budynku znajduje się vis a vis wejścia do Sądu Okręgowego III Wydział Penitencjarny oraz IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych