< Powrót

Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Kancelaria Adwokacja Adwokat Paulina Borsuk, mający siedzibę w Siedlcach (08-110) przy ul. Ks. Jana Niedziałka 4, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania serwisu adwokatborsuk.pl.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się:

  • pocztą elektroniczną pod adresem kancelaria@adwokatborsuk.com,
  • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem może Pan/Pani kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem kancelaria@adwokatborsuk.com.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych w serwisie adwokatborsuk.pl;
  • prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem serwisu adwokatborsuk.pl, jeśli Pan/Pani zainicjuje taką komunikację;

Podstawy prawne przetwarzania danych w celach określonych powyżej:

  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Prosimy zapoznać się z informacją o cookies

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail i telefonicznej będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a w ramach komunikacji e-mail i telefonicznej prowadzonej z Panią/Panem także prawo żądania ich sprostowania. Jest to możliwe poprzez użycie tego samego e-maila lub numeru telefonu.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę cyfrową udostępnioną w serwisie adwokatborsuk.pl lub umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Panią/Panem. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.